top of page

Obchodné podmienky

pre vzdelávacie akcie Sávitryí

 

Obchodné meno: Xenie Suhayla Komers - SÁVITRYÍ
Miesto podnikania: Priehradná 14049/26a, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
IČO: 46664611
E-mailová adresa: xenyie@tantrasavitryi.sk 
Tel. č.: +421 905 343 543.

SZČO nie je platiteľom DPH.
 

 

Článok I. Predmet

 • Nižšie uvedené obchodné podmienky sa týkajú objednávky a predaja vzdelávacích aktivít pre osobnostný rozvoj s cieľom kupujúceho zúčastniť na:

 • výcviku,

 • kurzoch,

 • seminároch,

 • prednáškach,

 • on-line kurzoch, výcvikoch, seminároch a prednáškach,

 • webinároch,

 • osobných konzultáciách,

 • prijatie e-bookov.

(Ďalej len "vzdelávacie akcie")

 • Kupujúci, ktorý sa zúčastňuje vzdelávacej akcie, sa stáva účastníkom.

 

Článok II. Vylúčenie zmluvy o zájazde

 • Vzdelávacie aktivity nie sú zájazdom či dovolenkou v zmysle 170/2018 Z. z. o zájazdoch a nedochádza k uzavretiu zmluvy o zájazde a prípadných možných nárokov z tohto druhu zmluvy plynúcich.

 • V prípadoch, že je vzdelávacia akcia organizovaná ako viacdenná, s možnosťou ubytovania (príp. aj výživy), nie je predávajúci usporiadateľom / sprostredkovateľom zájazdu.

 • Predávajúci zaisťuje pre pohodlie kupujúceho vopred dohodnutú ponuku externých služieb (ubytovanie a príp. aj výživu), ktorú kupujúci nemusí využiť (v tomto prípade nie je touto ponukou viazaný), ak nie je uvedené inak.

 • Ubytovacia zmluva a dohoda o spôsobe výživy nie je predmetom vzdelávacej akcie a dojednáva sa s priamym poskytovateľom ubytovania (príp. výživy), ktorého predávajúci len odporúča.

 • V prípade využitia služby tretej strany (poskytovateľa ubytovania a výživy), dohodol predávajúci s touto stranou zvýhodnené cenové podmienky pre účastníkov vzdelávacej akcie.

 • Kupujúci tieto zvýhodnené podmienky prijíma uhradením čiastky za ubytovanie a výživu. Ďalšie nároky uplatňuje s poskytovateľmi týchto služieb (t. j. s treťou stranou).

 • Po predávajúcom nemožno uplatňovať nároky ako je pomoc v ťažkostiach, ujmu za narušenie dovolenky a pod.

 

Článok III. Vznik zmluvného vzťahu

 • Prihlásenie sa na vzdelávaciu akciu možno urobiť e-mailom, telefonicky alebo pomocou tlačidla "Odoslať" vo webovom formulári.

 • Všetky spôsoby zakladajú zmluvný vzťah a povinnosti kupujúceho uhradiť dohodnutú cenu a to aj v prípade, že ide zo strany kupujúceho o darček pre tretiu osobu. V takomto prípade nie je kupujúci zaviazaný osobnou účasťou na tomto vzdelávaní.

 • Informáciu, že kupujúci nebude sám účastníkom kurzu, je povinný označiť v objednávke (formou poznámky).

 • Podmienkou platnej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených na webovej stránke v elektronickom formulári (a to aj v prípade inej formy objednania).

 • Predávajúci vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou, ktorá by mohla byť napr. v písaná do poznámky.

 • Prijatie objednávky sa deje v poradí ich zaslania. V prípade obmedzenej ponuky majú prednosť objednávatelia s uhradenou celou cenou vzdelávacej akcie, nevratnou zálohou a ďalej potom kupujúci podľa času prihlásenia.

 • Prihlášky sa prijímajú najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, ak nie je uvedené inak. V prípade výnimočného prihlásenia sa v kratšom termíne, je potrebné konzultovať s predávajúcim.

 

Článok IV. Právo na účasť na kurze

 • Kupujúcemu je rezervované miesto na kurze až po uhradení nevratnej zálohy identifikovateľným spôsobom, prípadne celkovej ceny vzdelávacieho kurzu, na účet predávajúceho, či v hotovosti.

 • Po úhrade celkovej sumy sa kupujúci stáva účastníkom kurzu.

 • V prípade nákupu pre tretiu osobu sa stáva účastníkom tretia osoba, ak táto bola označená v objednávke a došlo k úhrade kupujúcim.

 • Osobu účastníka kurzu nemožno bez súhlasu predávajúceho meniť.

 • Účastníkom kurzu sa stáva aj kupujúci, ktorý hradí on-line kurz a jeho platba bude predávajúcemu načítaná oneskorene. Účastníkom je taká osoba od chvíle začatia on-line vysielanie a to aj v prípade, že nemá prístupové heslá. Takýto časový rozpor je na ťarchu kupujúceho / účastníka, pokiaľ neuhradil cenu aspoň 48 hodín pred začatím.

 

Článok V. Technické požiadavky na účasť na kurze poskytovanom elektronickou formou

Účastník si je vedomý a súhlasí, že pre možné využitie vzdelávania poskytované formou on-line alebo ako webinár, je nutné si zabezpečiť prístup zodpovedajúcim technickým požiadavkám akcie, napr. vhodný či aktualizovaný softvér. V opačnom prípade (ich nezabezpečením) môže byť obmedzená funkcionalita, za čo nenesie predávajúci zodpovednosť a nie je možné z tohto dôvodu vrátiť uhradený registračný poplatok či kúpnu cenu.

Článok VI. Možná zmena lektora, miesta alebo času konania

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu lektora, dátumu a miesta konania alebo úplné zrušenie vzdelávacie akcie z organizačných dôvodov.

 • V prípade týchto zmien má kupujúci právo odstúpiť od dohody bez akýchkoľvek storno poplatkov, ak tak urobia do 3 dní od oznámenia predávajúcim.

 

Článok VII. Cena a spôsob úhrady

 

Cena
 • Ceny sú stanovené podľa aktuálneho cenníka, prípadne individuálnou dohodou.

 • Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

 • úplná cena je splatná bezodkladne, ak nie uvedené inak. Záväzok kupujúceho uhradiť predmetnú cenu je splnený až úplným pripísaním celkovej identifikovateľnej čiastky na účet predávajúceho, prípadne v hotovosti.

 • Kúpna cena u vzdelávacích akcií s osobnou účasťou je rozdelená na nevratnú zálohu, ktorá je splatná bezodkladne a zvyšok do celkovej ceny, ktorý je splatný pred začatím vzdelávacieho podujatia.

 • Pri vybraných vzdelávacích akciách môže byť súčasťou dodávky nosič ďalších informácií (CD, DVD, flash disk, kniha pod.). V tomto prípade je kupujúci povinný spoločne s cenou uhradiť aj náklady za balné a poštovné. Výška tejto sumy je vždy uvedená na predajnom formulári, ak je predávajúcim účtovaná.

 • Ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovej stránke. Ceny sú uvedené pri príslušnej vzdelávacej akcii, a to vrátane informácie o tom, či je cena s DPH alebo bez DPH. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH, ak sa stane predávajúci platcom DPH. Cena je ďalej vždy uvedená aj na objednávkovom formulári.

 • Zjavná chyba v ocenení (spôsobená napr. zlým zobrazením, preklepom pri zadávaní a pod.) nie je určujúcou cenou. Pokiaľ kupujúci za túto cenu vykonal objednávku, je okamžite požiadaný predávajúcim o súhlas so zodpovedajúcou cenou. V prípade nesúhlasu alebo neprejavení súhlasu do 3 dní, nie je objednávka braná za záväznú.

 • Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.) si hradí kupujúci sám. Predávajúci o tieto náklady neznižuje cenu.

 

Spôsob úhrady za vzdelávacie akcie
 • Nevratnú zálohu a zvyšok ceny podľa cenníka a/alebo dohody môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti;

 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK25 8330 0000 0022 0119 1543, vedený u spoločnosti FIO BANKY (ďalej len " účet predávajúceho ");

 

POZOR - osobne pri začatí akcie nemožno platiť bezhotovostne platobnou kartou.

 

Platba musí byť jasne identifikovateľná. Do poznámky / správy pre príjemcu uveďte meno účastníka/účastníkov kurzu a dátum prvého dňa výuky, na ktorý sa prihlasujete. Prípadne musí byť platba vykonaná pod prideleným variabilným symbolom (pri objednávke).

 • Predávajúci vystaví účtovný doklad, ktorý slúži ako doklad o zaplatení a o uzatvorenej dohode.

 • Účastníkovi, ktorý neuhradí nevratnú zálohu najmenej 48 hodín pred začiatkom vzdelávacej akcie s osobnou účasťou, alebo neuhradí plnú sumu on-line vzdelávacej akcie, nemusí byť včas umožnený prístup do webového rozhrania či aplikácie alebo umožnený vstup do priestorov konania akcie.

 • Za toto oneskorenie nesie zodpovednosť účastník. Nejde o dôvod, pre ktorý možno odstúpiť od zmluvy.

 • V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek čiastky (kúpnej ceny), ktorú je kupujúci povinný zaplatiť, sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny vzdelávacej akcie.

 

Vzdelávacie akcie zahŕňajú v základnej cene
 • Výučbu podľa osnov predávajúceho / lektora pri osobnej účasti.

 • Materiály v elektronickej alebo tlačenej podobe (ak je uvedené v podmienkach danej vzdelávacej akcie na webovom rozhraní) alebo ide o e-book či on-line kurz alebo webinár.

 • V prípade webinárov sa poskytuje prístup do internej sekcie webovej stránky podľa pokynov.

 • V prípade on-line akcie je prístup do internej sekcie webovej stránky na dobu konania akcie, najneskôr od chvíle načítanie úhrady (s výnimkou nevykonanej úhrady do 48 hodín pred začiatkom tohto podujatia), prípadne podľa dohody.

 • Vykonanie záverečných skúšok podľa typu vzdelávacej akcie.

 • Vydanie osvedčenia o absolvovaní vzdelávacej akcie po úspešnom zložení záverečných skúšok podľa typu vzdelávacie akcie (ak je uvedené v podmienkach úspešného absolvovania na webovom rozhraní).

 • V prípade vzdelávacej akcie s osobnou účasťou, ubytovanie a výživa nemusí byť súčasťou ceny vzdelávacej akcie. Ak je ubytovanie a výživa uvedené v podmienkach pobytového seminára, ide o možnosť využitia sprostredkovaného kontaktu na poskytovateľov ubytovania a výživy a predávajúci / lektor rokoval zvýhodnenú cenu pre účastníkov kurzu.

 

Článok VIII. Dodacie podmienky

 • U on-line vzdelávania a webinárov sa dodaním rozumie spravidla zaslanie prístupových údajov / kódov, prípadne zaslaním odkazu URL adresy predajcom na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim na webovom rozhraní / v objednávke.

 • Tieto prístupové údaje sa poskytujú kupujúcemu / účastníkovi až po úplnom zaplatení kúpnej ceny alebo po riadnom uhradení prvej splátky a to do 5 dní, ak nie je dohodnuté či uvedené inak.

 • Pri objednaní e-booku je tento po uhradení automaticky doručený na email kupujúceho najneskôr do 24 hodín od úhrady.

 • Vzdelávacie akcie vyžadujúce osobnú účasť kupujúceho / účastníka sa nedodávajú. Kupujúci / účastník sa na akcii dostaví podľa pokynov zasielaných e-mailom uvedeným kupujúcim vo webovom rozhraní najneskôr 2 dni pred konaním, ak účastník takúto akciu objednal pred touto lehotou. Pri neskorom objednaní nemusí byť doručenie pokynov zabezpečené.

 • Kupujúci / účastník je povinný sa dostaviť aspoň 15 min. pred začatím vzdelávacieho podujatia. V prípade neskorého dostavenie sa, nemusí byť už vpustený do miesta konania, pokiaľ si túto možnosť nedohodol s predávajúcim vopred.

 • V prípade CD, DVD, flash diskov a kníh, ktoré sa dodávajú k lepšiemu či úspešnému absolvovaniu vzdelávacej akcie, dochádza k ich odoslaniu do 5 dní od uskutočnenej plne identifikovateľnej úhrady kúpnej ceny alebo prvej splátky (vr. poštovného a balného).

 • Doručenie je závislé na prepravných podmienkach zvoleného prepravcu (zvyčajne do 2-5 pracovných dní).

 • Doručuje sa na adresu uvedenú v predajnom formulári kupujúcim.

 • Účastník, ktorý nebude mať uhradenú celkovú cenu (alebo dohodnutú splátku), alebo nepreukáže platbu príslušným dokladom bankového ústavu, prípadne neuhradí príslušnú sumu v hotovosti v mieste konania vzdelávacej akcie, nebude mať možnosť sa vzdelávacej akcie zúčastniť.

 

Článok IX. Poskytovanie osobných prístupových kódov, hesiel a pod. tretej strane

 • Kupujúci / účastník sa zaväzuje, že nebude poskytovať svoj osobný prístupový kód, heslo a študijné materiály tretej strane.

 • Všetky vzdelávacie podujatia vrátane študijných materiálov sú majetkom predávajúceho alebo lektora a ich šírenie sa trestá.

 • V prípade porušenia vyššie uvedených podmienok, bude kupujúcemu / účastníkovi okamžite zamedzený prístup do interného webového rozhrania a prístupu k podkladom vzdelávacej akcie (on-line prístupu, webinári atď.) bez nároku na vrátenie akejkoľvek časti ceny.

 • Prístup ku všetkým online vzdelávacím produktom je časovo obmedzený a to na 1 rok, ak nie je v podmienkach uvedené inak. Ak by z akéhokoľvek dôvodu predajca prerušil svoju činnosť a prestal prevádzkovať svoje webové stránky, prostredníctvom ktorých získava kupujúci svoje prístupy k online produktom, je predajca najprv povinný umožniť kupujúcemu / účastníkovi stiahnuť všetky produkty na svoj disk.

 

Článok X. Odstúpenie od zmluvy

 • V prípade prekročenia kapacity akcie bude kupujúcemu do 2 pracovných dní ponúknutý náhradný termín alebo stornovanie prihlášky a vrátenie platby na účet objednávateľa / kupujúceho.

 • Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo v súlade s ustanovením § 7 zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia / dodania / potvrdenie účasti na vzdelávacej akcii, a to bez udania dôvodu (musí dôjsť k doručenie prejavu vôle odstupujúceho) pri zachovaní ďalších podmienok. POZOR na storno poplatky.

 • Ak dôjde k platnému odstúpeniu od zmluvy v neskoršom dátume ako 96 hodín pred konaním vzdelávacej akcie (t.j. kedykoľvek v období 96 hodín pred začiatkom akcie až do termínu konania podujatia), patrí predávajúcemu suma nevratnej zálohy a prípadne ďalšie sumy, podľa nižšie uvedených storno podmienok.

 • Toto dojednanie kupujúci rešpektuje vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, kedy je predávajúci nútený vopred zabezpečiť priestory pre zodpovedajúci počet účastníkov, zodpovedajúci webový hosting, technický servis a i.

 • Odstúpenie je možné vykonať e-mailom, pokiaľ nie je potrebné navracať sprievodný materiál.

 • Toto odstúpenie nie je možné:
  a) ak už sa začalo s čerpaním vzdelávacej akcie (napr. pozeraním videa, účasť na podujatí a pod.),
  b) u dodaného digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (podľa tohto ustanovenia sa má kupujúci za poučeného a v prípade dodania podľa dodacích podmienok sa má za to, že kupujúci výslovne súhlasil),
  c) u poskytnutých služieb, ak boli splnené pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (podľa tohto ustanovenia sa má kupujúci za poučeného a v prípade dodania podľa dodacích podmienok sa má za to, že kupujúci výslovne súhlasil),
  d) u dodávky zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak kupujúci porušil ich pôvodný obal.

 • Ak je odstúpenia spojené / viazané s vrátením sprievodných materiálov (CD, DVD, flash disk, kniha a pod.), pokiaľ nebol porušený obal, sú naplnené podmienky odstúpenia až splnením týchto podmienok:
  a) musí dôjsť k odoslaniu predmetných materiálov v rámci 14 dní odo dňa prevzatia týchto materiálov,
  b) materiály musia byť v pôvodnom nepoškodenom a neotvorenom obale; nesmie byť použitý; musí byť nepoškodený a čistý; musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.), v stave a hodnote, v akom je kupujúci prevzal, vr. prípadného poskytnutého darčeka; musí byť vrátený s kompletnou dokumentáciou.

 • Ak nie je možné darček vrátiť pre jeho spotrebovanie (on-line prístup, účasť na vzdelávacej akcii a pod.), zaväzuje sa kupujúci uhradiť bežnú cenu porovnateľnú s poskytnutým darčekom (napr. bežnú cenu kurzovného).

 • V prípade individuálnej konzultácie môže kupujúci odstúpiť (zrušiť či presunúť termín konania) minimálne 1 pracovný deň vopred.

 • Pri nedodržaní danej podmienky kupujúci zaplatí storno poplatok vo výške dvojhodinovej konzultácie.

 • Pri opakovanom odstupovania od zmluvy môže kupujúci obmedziť do budúcna uzatvorenie takejto zmluvy.

 • Účastník môže kedykoľvek vzdelávaciu akciu na vlastnú zodpovednosť opustiť. V tomto prípade nie je povinný odstúpiť od zmluvy a nenáleží mu vrátenie zálohy ani kúpnej ceny.

 • Adresa pre doručovanie odstúpenia od zmluvy a pre vrátenie materiálov je uvedená v záhlaví týchto obchodných podmienok. Pre doručovanie ďalej platia ustanovenia o doručovaní.

 

Článok XI. Vrátenie peňazí

 • Ak odstúpi spotrebiteľ platne od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky súvisiace s cenou zakúpenej vzdelávacej akcie. Pokiaľ k nákupu boli uplatnené zľavové poukážky, úľavy, atď. táto suma sa nevracia.

 • Vrátenie týchto prostriedkov prebehne rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od spotrebiteľa prijal.

 • Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté spotrebiteľom už pri vrátení tovaru (ak šlo o CD, DVD a pod.) či iným spôsobom, ak s tým spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú tým spotrebiteľovi ďalšie náklady.

 • Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci vráti sprievodné materiály alebo preukáže, že je predávajúcemu odoslal a než potvrdí prípadné prijatie opraveného účtovného dokladu.

 • Ak sa spotrebiteľ a predávajúci dohodli tak, že náklady za dodanie nesie spotrebiteľ a predávajúci ich nevracia/nerefunduje a to aj v tom prípade, keď materiály nemôžu byť vrátené pre svoju povahu poštou.

 • Pokiaľ by spotrebiteľ a predávajúci došli k opačnej dohode, hradí predávajúci náklady na dodanie vo výške najlacnejšieho dostupného typu dopravy.

 • V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy na online vzdelávaciu akciu či webinár, je predávajúci oprávnený okamžite po doručení odstúpenia, zákazníkovi zamedziť prístupu k týmto akciám.

 

Článok XII. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

 • Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu, ak zistí, že kupujúci / účastník porušil zmluvu alebo obchodné podmienky podstatným spôsobom. Pre tieto účely sa má za podstatné porušenie:

 • omeškania kupujúceho / účastníka s úhradou kúpnej ceny alebo čiastkovej úhrady (splátky) viac ako 10 dní po dobe splatnosti,

 • porušenie povinností na ochranu autorských práv zo strany kupujúceho / účastníka,

 • účasť osoby maloletej alebo nesvojprávnej bez vedomia predávajúceho či lektora,

 • neoznámenia zdravotných ťažkostí účastníkom, ak sú spôsobilé narušiť priebeh vzdelávacej akcie alebo vážne poškodiť účastníka, iného účastníka, predávajúceho alebo priebeh či povesť vzdelávacej akcie,

 • narušovanie vzdelávacej akcie závažným spôsobom (napr. prehnané slovné invektívy, sexuálne obťažovanie, užívanie nelegalizovaných drog, nadmerné požívanie alkoholu a pod.),

 • ďalšie porušenie povinností účastníka vzdelávacie akcie (uvedených nižšie).

 • Predávajúci či lektor je oprávnený ukončiť účasť účastníka, ak to uzná za vhodné (z dôvodu narušovania akcie, nevhodného správania účastníka narúšajúcim akciu menej závažným spôsobom) a to kedykoľvek v priebehu vzdelávacej akcie.

 

Článok XIII. Storno poplatky
 

Storno poplatok pri vzdelávacích akciách s osobnou účasťou:
 • Zaplatená nevratná záloha a prípadná kúpna cena sa nevracia v prípade, že od zmluvy odstúpil predávajúci z dôvodu porušovania zmluvy kupujúcim / účastníkom a to závažným spôsobom.

 • Pomerná časť sa vracia, ak došlo k ukončeniu účastníkovej účasti z dôvodu rozhodnutia predávajúceho či lektora a súčasne nešlo o hrubé porušenie zmluvných a obchodných podmienok.

 • Uhradená záloha na vzdelávaciu akciu je nevratná, ak nie je ďalej uvedené inak.

 • Záloha je vratná:

  • v prípade plne obsadenej vzdelávacej akcie a odmietnutie účasti účastníka predávajúcim,

  • ak predávajúci uzná účastníka nespôsobilým k účasti (napr. z dôvodu veku - u kurzov pre osoby nad 18 rokov; pohlavia - u selektovaných kurzov a pod.). Po dohode je možné presunúť registračný poplatok na inú vzdelávaciu akciu / iný termín pod.,

  • ak došlo k platnému odstúpeniu od zmluvy v zákonom stanovenej lehote.

 • Po absolvovaní hoci len časti vzdelávacej akcie sa nárok na vrátenie zálohy a kúpnej ceny vylúčený, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim inak.

 • Pri akomkoľvek stornovaní môže kupujúci / účastník s predávajúcim dohodnúť prechod práv a povinností na iného účastníka (kupujúci za seba môže poslať náhradníka), ale iba s výslovným súhlasom predávajúceho.

 • Pri stornovaní (platnom odstúpení od zmluvy) menej ako 48 hodín (vrátane) pred začatím vzdelávacie akcie, náleží predávajúcemu plná úhrada ceny (nevratná záloha + doplatok ceny), t. j. 100% ceny.

 • Nesplatenú časť je kupujúci povinný doplatiť bezodkladne.

 • Pokiaľ kupujúci odstupuje od zmluvy pravidelne alebo nie je ochotný hradiť storno poplatky, môže mu predávajúci odoprieť do budúcna prístup k vzdelávacím akciám.

 

Storno poplatok pri vzdelávacej akcii poskytované formou on-line alebo webinárov:
 • Po absolvovaní hoci len časti vzdelávacej akcie je nárok na vrátenie zálohy a kúpnej ceny vylúčený, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim inak.

 • Zaplatená záloha a prípadná kúpna cena sa nevracia v prípade, že od zmluvy odstúpil predávajúci z dôvodu porušovania zmluvy kupujúcim / účastníkom a to závažným spôsobom.

 • Zaplatená kúpna cena sa vracia, ak kupujúci platne odstúpi od zmluvy.

 • Ak dôjde k platnému odstúpeniu od zmluvy v neskoršom dátume ako 96 hodín pred konaním vzdelávacie akcie (to jest kedykoľvek v období od deväťdesiateho dňa pred začiatkom akcie až do termínu konania podujatia), patrí predávajúcemu čiastka zálohy alebo 10 % kúpnej ceny, pokiaľ nebola uhradená záloha.

 

Storno poplatok pri individuálnej konzultácii:

Pri nezrušení konzultácie aspoň jeden pracovný deň vopred, náleží predávajúcemu / konzultantovi od kupujúceho storno poplatok vo výške dvojhodinovej konzultácie.

Náklady spojené so zrušením vzdelávacie akcie:

Predajca nehradí kupujúcemu / účastníkovi žiadne prípadné náklady spojené so zrušením vzdelávacieho kurzu.

 

Článok XIV. Vylúčenie zodpovednosti, poučenie účastníka

 
Účasť na akcii, zdravotná spôsobilosť
 • Účasť na vzdelávaciu akciu je umožnená len plnoletým svojprávnym osobám, pokiaľ nie je s predávajúcim či usporiadateľským lektorom dohodnuté inak alebo nejde o akciu určenú pre tieto osoby (napr. v rámci výučby na školách).

 • Účastník mladší ako 18 rokov, musí mať k svojej účasti doložený písomný súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov.

 • Predávajúci nezodpovedá za situácie, kedy pomocou internetového pripojenia je umožnená účasť osobe maloletej či nesvojprávnej bez vedomia predávajúceho či usporadujúceho lektora. Za túto situáciu zodpovedá zákonný zástupca (rodič) alebo opatrovník takejto osoby.

 • Účasť na vzdelávacej akcii je dobrovoľná.

 • Vzdelávacia akcia nie je náhradou za lekársku či psychoterapeutickú starostlivosť.

 • V prípade, že účastník v súčasnosti podstupuje akýkoľvek druh liečby (napr. psychiatrické, kardiovaskulárne a pod.), zaväzuje sa pred zahájením vzdelávacej akcie, informovať predávajúceho a usporadujúceho lektora o tejto skutočnosti a o charaktere ťažkostí, ktoré sú dôvodom tejto liečby. Ďalej sa odporúča, aby o účasti na vzdelávacej akcii takáto osoba informovala svojho ošetrujúceho lekára.

 • Pri nedodržaní sa účastník vystavuje sankcii odstúpenia od zmluvy pre hrubé porušenie.

 • Účastník sa zaväzuje oznámiť predávajúcemu a lektorovi aj liečbu, ktorá prebehla v posledných dvoch rokoch (napr. spojená s epilepsiou, zlyhaním vnútorných orgánov, duševným postihnutím, depresií a pod.) a to najneskôr pred začatím vzdelávacieho podujatia.

 • Účastník sa zaväzuje informovať predávajúceho a lektora, ak sa jeho zdravotný stav počas vzdelávacie podujatia zhorší alebo inak zmení negatívnym smerom.

 • Účastník si je vedomý, že predávajúci a lektor akcie nenesie žiadnu zodpovednosť za pocity, zdravotný stav a stavy, ktoré nastanú počas, alebo po akcii. Akékoľvek riziko za vlastný život, jeho prežívanie a rozhodovanie nesie každý účastník sám.

 • Účastník je povinný oznámiť akékoľvek psychiatrické liečenie aj ambulantné, ktoré sa uskutočnilo v uplynulých dvoch rokoch a ak sa stále lieči, je možné sa zúčastniť kurzu / prednášky jedine so súhlasom ošetrujúceho lekára.

 

Účasť na cvičeniach v priebehu vzdelávacej akcie
 • Účastník je v celom priebehu vzdelávacej akcie za seba plne zodpovedný.

 • V priebehu vzdelávacej akcie sú pokyny lektora len návrhy a podnety, účastník má po celú dobu slobodnú voľbu a rozhoduje sa a koná podľa vlastného uváženia.

 • Účastník berie na vedomie, že môže byť v priebehu vzdelávacej akcie vystavený silnému fyzickému, psychickému, či emocionálnemu zaťaženiu a prijíma zodpovednosť za svoje rozhodnutia (ne)podstúpiť navrhované cvičenia.

 • Ak si účastník nie je istý svojou voľbou, má právo si vyžiadať konzultáciu lektora. Ak časový priestor a priebeh akcie túto konzultáciu neumožňuje, odporúča sa účastníkovi cvičenia nepodstupovať.

 • Predávajúci a lektori upozorňujú, že cvičenia môžu zásadným spôsobom ovplyvniť váš budúci život.

 • Predávajúci / lektor nenesie zodpovednosť na zranenia, škody a straty vzniknuté účastníkovi a ďalším účastníkom porušením ich právnych povinností, prípadne vzniknuté ich deliktným konaním.

 • Predávajúci / lektor nestanovuje miesta na ukladanie oblečenia, zvrškov a osobných vecí. Za tieto veci si zodpovedá účastník sám.

 • V prípade choroby alebo zranenia, si účastník hradí všetky finančné výdavky potrebné na jeho ošetrenie sám.

 

Informačný charakter vzdelávacích akcií
 • Vzdelávacie akcie dávajú iba všeobecný návod a odporúčania určené na individuálnu aplikáciu.

 • Vo svojej všeobecnej rovine nemôže hromadná vzdelávacia akcia nahradiť individuálne konzultácie (napr. lekárske vyšetrenie, sedenie s odborníkom a individuálny prístup lektora a pod.).

 • Predávajúci vyvíja primerané úsilie, aby na vzdelávacích akciách prezentované informácie boli aktuálne, a aby boli získavané zo spoľahlivých zdrojov.

 • Predávajúci prehlasuje, že hoci vždy prihliada k vysokej obsahovej kvalite, že odborné názory, informácie a rady prezentované lektormi a ďalšími osobami vykonávajúcimi vzdelávanie, vyjadrujú osobné stanovisko lektora a nemusia odrážať názory, informácie a rady, ktoré poskytuje predávajúci. Ide výlučne o názory, informácie a rady týchto konkrétnych osôb a predávajúci za ne nenesie žiadnu zodpovednosť, nezaručuje ich absolútna odbornú správnosť a úplnosť, nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za konkrétny spôsob využitia informácií.

 • Na vzdelávaciu akciu môžu byť prezentované informácie o ďalších akciách či aktivitách a službách tretích osôb. Tieto informácie nie sú pre účastníka záväzné a majú len informačný charakter.

 

Povinnosti účastníka vzdelávacej akcie
 • Zdržať sa účasti na akcii v čase akútnych zdravotných ťažkostí.

 • Informovať lektora o prebehnutých či pretrvávajúcich zdravotných ťažkostiach v priebehu posledných dvoch rokov.

 • Zdržať sa invektív, ak nie je k nim výslovne vyzvaný lektorom.

 • Zdržať sa sexuálneho obťažovania a akéhokoľvek ohrozujúceho a nevhodného správania, ktoré ohrozuje alebo narušuje súkromie ďalších účastníkov alebo lektora.

 • Zdržať sa požívania alkoholu, nelegalizovaných drog a omamných látok.

 • Zdržať sa poškodzovania vybavenia priestoru pre konanie vzdelávacieho podujatia.

 • Zdržať sa hodnotenia a kritizovanie ostatných účastníkovi, ak nie je k takému konaniu vyzvaný lektorom alebo druhým účastníkom, ktorého sa hodnotenie má týkať.

 • Zdržať sa obnažovania, voyerstva, ak nie je k takému konaniu výslovne vyzvaný lektorom.

 • Zdržať sa konania narúšajúce súkromie ďalších účastníkov, ak nie je k takému konaniu výslovne vyzvaný lektorom alebo druhým účastníkom, ktorého sa to má týkať.

 • Zdržať sa robenia akýchkoľvek obrazových a zvukových nahrávok zo vzdelávacej akcie bez výslovného súhlasu lektora alebo nahrávaných / fotených osôb.

 • Zdržať sa rozširovania informácií získaných z osobných životov ostatných účastníkov.

 • Zdržať sa rozširovania jednotlivých praktík a cvičení prevádzkovaných na akcii (odporúča sa oznamovať iba pocity, zmeny v živote, pomenovanie prekonávanie vlastných hraníc a pod.).

 • Zdržať sa netolerantného správanie voči ostatným účastníkom akcie, lektorom a ďalšieho personálu.

 • Zdržať sa sebapoškodzovania a konania, ktoré by negatívnym spôsobom ovplyvnilo zdravie a psychiku účastníkov.

 • Dostaviť sa na vzdelávaciu akciu s osobnou účasťou najneskôr 15 min. pred jej plánovaným začatím.

 

Právo na ukončenie účasti účastníkovi akcie zo strany predávajúceho a lektora
 • Lektor či predávajúci majú právo ukončiť účasť účastníkovi pri nedodržiavaní jeho povinností stanovených vyššie.

 • Lektor môže po osobnej konzultácii s účastníkom ukončiť účasť účastníkovi aj z iných dôvodov (ktoré sú spôsobilé narušiť priebeh vzdelávacej akcie alebo zdravie účastníka alebo účastníkov), ktoré je ale povinný účastníkovi náležite vysvetliť (prípadne potvrdiť písomne).

 • Účastník je vždy sám zodpovedný za svoje zručnosti, možnosti, vedomosti, schopnosti, obetavosť, toleranciu, obchodné znalosti, zdravotný stav, rodinnú situáciu, pocity, rokovania, konania, nekonania a pod.

 

Zodpovednosť za konanie tretích osôb
 • Predávajúci / lektor nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatky v službách akejkoľvek tretej strany, ktorú využíva pri zaistení vzdelávacej akcie.

 • V prípade vzniku škody z ubytovacej zmluvy s poskytovateľom ubytovania, upozorňuje predávajúci na povinnosť nahlásiť takúto škodu bezodkladne (najneskôr do 15 dní) poskytovateľmi ubytovacích služieb.

 

Článok XV. ĎALŠIE ORGANIZAČNÉ PODMIENKY

 

Vzdelávacie akcie s osobnou účasťou
 • Pred samotným začatím vzdelávacieho podujatia s osobnou účasťou je predávajúci povinný vykonať prezenciu účastníkov. Prezencia prebehne vždy najneskôr pol hodiny pred časovým termínom zahájenia akcie.

 • Priestory pre konanie akcie sa uzatvárajú v čase začatia vzdelávacej akcie. V prípade neskorého príchodu nemusí byť umožnený vstup.Ak je vstup umožnený, účastník sa zaväzuje správať ticho a ohľaduplne k ďalším účastníkom akcie tak, aby nenarušil jej priebeh.

 • Účastník má okrem účtovného dokladu právo na obdržanie Diplomu / Osvedčenia o absolvovaní (resp. Potvrdenie o účasti), za predpokladu, že osobne podpísal prezenčnú listinu, a absolvoval celú vzdelávaciu. Diplom/Osvedčenie sa vyplní v slovenskom jazyku. Ak požaduje účastník vyhotovenie v inom jazykoch, je to možné za jednorázový poplatok 5 €.

 • Čas ukončenia akcie a program je uvedený orientačne. Upravujeme ho podľa aktuálnych potrieb účastníkov.

 

Vzdelávacie akcie so živým vysielaním alebo audio-video záznamom
 • Účastník sa na seminár prihlasuje prostredníctvom webového rozhrania kliknutím "Objednať" a to najneskôr 2 dni pred začiatkom akcie.

 • Neskoršie prihlášky je možné akceptovať po predchádzajúcej telefonickej alebo emailovej dohode. Ak nie je včas reagované na e-mail kupujúceho, má sa za to, že predávajúci takúto objednávku neakceptuje (neposkytne prihlasovacie údaje).

 • Účastníkovi, ktorý neuhradí kúpnu cenu najmenej 2 pracovné dni pred začiatkom vzdelávacej akcie, nemusí byť umožnený prístup.

 • Odoslaním predajného formulára udeľuje účastník výslovný súhlas s obstaraním fotiek, video a audio nahrávok zo seminára.

 

Vzdelávacie akcie poskytované prostredníctvom e-booku
 • Pri objednaní e-booku je tento po uhradení automaticky doručený na email kupujúceho najneskôr do 24 hodín od úhrady.

 

 

Tieto obchodné podmienky sú platné odo dňa 1. 8. 2020

Article XI. Refunds

 • If the consumer validly withdraws from the contract, the seller will return to him without undue delay, no later than 14 days from the withdrawal from the contract, all funds related to the price of the purchased educational event. If discount vouchers, reductions, etc. have been applied to the purchase, this amount will not be refunded.

 • The refund of these funds will take place in the same way as the seller received them from the consumer.

 • The seller is also entitled to return the performance provided to the consumer when returning the goods (in the case of CDs, DVDs, etc.) or otherwise, if the consumer agrees and the consumer does not incur additional costs.

 • If the consumer withdraws from the purchase contract, the seller is not obliged to return the received funds before the buyer returns the accompanying materials or proves that he sent them to the seller and before confirming the possible receipt of a corrected accounting document.

 • If the consumer and the seller have agreed that the delivery costs are borne by the consumer and the seller does not return / refund them, even if the materials cannot be returned by post due to their nature.

 • Should the consumer and the seller reach an opposite agreement, the seller pays the delivery costs in the amount of the cheapest available type of transport.

 • In the event of the buyer's withdrawal from the contract for an online educational event or webinar, the seller is entitled to prevent the customer from accessing these promotions immediately after delivery of the withdrawal.

 

Article XII Withdrawal from the contract by the seller

 • The seller is entitled to withdraw from the purchase contract without undue delay if he finds that the buyer / participant has breached the contract or business conditions in a material way. For these purposes, the following are considered to be material infringements:

 • delays of the buyer / participant with the payment of the purchase price or partial payment (installment) more than 10 days after the due date,

 • breach of copyright protection obligations by the buyer / participant,

 • participation of a minor or non-self-employed person without the knowledge of the seller or lecturer,

 • failure to notify the participant of health problems if they are capable of disrupting the course of the training event or seriously damaging the participant, another participant, the seller or the course or reputation of the training event,

 • disruption of the educational action in a serious way (eg exaggerated verbal invectives, sexual harassment, use of illicit drugs, excessive alcohol consumption, etc.),

 • further breach of the obligations of the participant in the training event (listed below).

 • The seller or lecturer is entitled to terminate the participation of the participant, if he deems it appropriate (due to disruption of the event, inappropriate behavior of the participant disrupting the event in a less serious way) at any time during the educational event.

 

Article XIII Cancel fees
 

Cancellation fee for educational events with personal participation:
 • The paid non-refundable deposit and any purchase price will not be refunded in the event that the seller withdrew from the contract due to breach of contract by the buyer / participant in a serious manner.

 • The proportional part is returned if the participant's participation was terminated due to the decision of the seller or the lecturer and at the same time it was not a gross violation of the contractual and business conditions.

 • The paid deposit for the educational event is non-refundable, unless otherwise stated below.

 • The deposit is refundable:

  • in the case of a fully occupied training event and the refusal of the participant to participate by the seller,

  • if the seller declares the participant ineligible to participate (eg due to age - for courses for persons over 18 years of age; gender - for selected courses, etc.). Upon agreement, it is possible to transfer the registration fee to another educational event / other date, etc.,

  • if there has been a valid withdrawal from the contract within the statutory period.

 • After completing even a part of the educational event, the right to a refund of the deposit and the purchase price is excluded, unless the buyer agrees otherwise with the seller.

 • In the event of any cancellation, the buyer / participant may agree with the seller on the transfer of rights and obligations to another participant (the buyer may send a substitute for himself), but only with the express consent of the seller.
   

 • In case of cancellation (valid withdrawal from the contract) less than 48 hours (inclusive) before the start of the training event, the seller is entitled to full payment of the price (non-refundable deposit + additional payment of the price), ie 100% of the price.

 • The buyer is obliged to pay the unpaid part immediately
   

 • If the participant has paid / participates in  Therapeutic cycle or Vitality program,  and there is a break of more than 2 months between individual meetings (the participant does not call, does not order for various reasons), the remaining amount for the cycle / program is forfeited in favor of the lecturer / therapist.
   

 • If the buyer withdraws from the contract regularly or is not willing to pay cancellation fees, the seller may deny him access to educational events in the future.


 

Cancellation fee for an educational event provided in the form of online or webinars:
 • After completing even a part of the educational event, the right to a refund of the deposit and the purchase price is excluded, unless the buyer agrees otherwise with the seller.

 • The deposit paid and the possible purchase price will not be refunded in the event that the seller withdraws from the contract due to breach of contract by the buyer / participant in a serious manner.

 • The paid purchase price is refunded if the buyer validly withdraws from the contract.

 • If there is a valid withdrawal from the contract later than 96 hours before the training event (ie at any time in the period from the ninetieth day before the event until the date of the event), the seller is entitled to the deposit or 10% of the purchase price, unless the deposit was paid. .

 

Cancellation fee for individual consultation:

If the consultation is not canceled at least one working day in advance, the seller / consultant is entitled to a cancellation fee from the buyer in the amount of the two-hour consultation.

Costs associated with the cancellation of the training event:

The seller does not reimburse the buyer / participant for any costs associated with the cancellation of the training course.

 

Article XIV Exclusion of liability, instruction of the participant

 
Participation in the event, medical fitness
 • Participation in the educational event is allowed only to adults of their own right, unless otherwise agreed with the seller or organizing lecturer or it is an event intended for these persons (eg as part of teaching at schools).

 • Participants under the age of 18 must have the written consent of their parents or legal guardians to participate.

 • The seller is not responsible for situations where the Internet connection allows the participation of a minor or self-righteous person without the knowledge of the seller or organizing lecturer. The legal guardian (parent) or guardian of such a person is responsible for this situation.

 • Participation in the educational event is voluntary.

 • The educational event is not a substitute for medical or psychotherapeutic care.

 • If the participant is currently undergoing any type of treatment (eg psychiatric, cardiovascular, etc.), he / she undertakes to inform the seller and the organizing instructor of this fact and the nature of the difficulties that are the reason for this treatment before the start of the training event. It is further recommended that such a person inform his / her attending physician about the participation in the educational event.

 • In the event of non-compliance, the participant is subject to a penalty of withdrawal from the contract for gross breach.

 • The participant undertakes to notify the seller and the lecturer of the treatment that has taken place in the last two years (eg associated with epilepsy, internal organ failure, mental disability, depression, etc.) no later than before the start of the educational event.

 • The participant undertakes to inform the seller and the lecturer if his health condition deteriorates during the educational event or otherwise changes in a negative direction.

 • The participant is aware that the seller and lecturer of the event does not bear any responsibility for feelings, health and conditions that occur during or after the event. Any risk for one's own life, its experience and decision-making is borne by each participant.

 • The participant is obliged to report any psychiatric and outpatient treatment that has taken place in the past two years, and if it is still being treated, it is possible to attend the course / lecture only with the consent of the attending physician.

 

Participation in exercises during the educational event
 • The participant is fully responsible for himself throughout the educational event.

 • During the educational event, the instructor's instructions are only suggestions and suggestions, the participant has free choice at all times and decides and acts at his own discretion.

 • The participant acknowledges that he / she may be exposed to a strong physical, mental or emotional burden during the educational event and accepts responsibility for his / her decisions to (not) undergo the proposed exercises.

 • If the participant is not sure of his choice, he has the right to request a consultation from a lecturer. If the time and course of the event does not allow this consultation, it is recommended that the participant does not undergo the exercise.

 • Sellers and instructors warn that exercise can have a major impact on your future life.

 • The seller / lecturer is not liable for injuries, damages and losses incurred by the participant and other participants in violation of their legal obligations, or caused by their tortious conduct.

 • The seller / lecturer does not specify places to store clothes, uppers and personal belongings. The participant is responsible for these things himself.

 • In case of illness or injury, the participant pays all financial expenses necessary for his treatment himself.

 

Informative nature of educational events
 • Educational events provide only general instructions and recommendations for individual application.

 • At its general level, a mass educational event cannot replace individual consultations (eg a medical examination, a session with an expert and the individual approach of a lecturer, etc.).

 • The seller makes reasonable efforts to ensure that the information presented at educational events is up-to-date and that it is obtained from reliable sources.

 • The Seller declares that, although it always takes into account the high quality of content, the professional opinions, information and advice presented by lecturers and other educators express the personal opinion of the Lecturer and may not reflect the opinions, information and advice provided by the Seller. These are exclusively opinions, information and advice of these specific persons and the seller does not bear any responsibility for them, does not guarantee their absolute professional accuracy and completeness, does not assume any responsibility for the specific use of the information.

 • Information about other events or activities and services of third parties may be presented at the educational event. This information is not binding on the participant and is for information only.

 

Obligations of the participant of the educational event
 • Refrain from participating in the event in times of acute health problems.

 • Inform the lecturer about past or persistent health problems during the last two years.

 • Abstain from invective unless instructed to do so by a lecturer.

 • Refrain from sexual harassment and any threatening and inappropriate behavior that endangers or violates the privacy of other participants or the facilitator.

 • Refrain from the use of alcohol, illicit drugs and narcotics.

 • Refrain from damaging the equipment of the space for holding the educational event.

 • Refrain from evaluating and criticizing other participants unless instructed to do so by the facilitator or the other participant to whom the evaluation is to be made.

 • Refrain from nakedness, voyeurism, unless expressly requested by such a lecturer.

 • Refrain from proceedings infringing the privacy of other participants, unless expressly requested to do so by the trainer or the other participant concerned.

 • Refrain from making any video and audio recordings of the educational event without the express consent of the lecturer or recorded / photographed persons.

 • Refrain from disseminating information obtained from the personal lives of other participants.

 • Refrain from the dissemination of individual practices and exercises operated at the event (it is recommended to report only feelings, changes in life, naming overcoming one's own boundaries, etc.).

 • Refrain from intolerant behavior towards other participants, lecturers and other staff.

 • Refrain from self-harm and actions that would adversely affect the health and psyche of participants.

 • Arrive at the educational event with personal participation no later than 15 min. before its planned start.

 

The right to terminate the participation of the participant in the event by the seller and the lecturer
 • The lecturer or the seller has the right to terminate the participant's participation in the event of non-compliance with his obligations set out above.

 • The lecturer may, after personal consultation with the participant, terminate the participant's participation for other reasons (which are capable of disrupting the course of the educational event or the health of the participant or participants), but he is obliged to duly explain (or confirm in writing).

 • The participant is always responsible for his / her skills, possibilities, knowledge, abilities, dedication, tolerance, business knowledge, health condition, family situation, feelings, negotiations, actions, inaction, etc.

 

Liability for the actions of third parties
 • The seller / lecturer does not bear any responsibility for deficiencies in the services of any third party that he uses to arrange the training event.

 • In the event of damage from the accommodation contract with the accommodation provider, the seller warns of the obligation to report such damage immediately (within 15 days) by the accommodation service providers.

 

Article XV OTHER ORGANIZATIONAL CONDITIONS

 

Educational events with personal participation
 • Before the actual start of the training event with personal participation, the seller is obliged to attend the participants. Presence will always take place no later than half an hour before the start date of the event.

 • The premises for the event are closed at the time of the start of the educational event. In case of late arrival, entry may not be allowed. If entry is allowed, the participant undertakes to behave quietly and respectfully to other participants in the event so as not to disrupt its course.

 • In addition to the accounting document, the participant has the right to receive a Diploma / Certificate of Completion (or a Certificate of Participation), provided that he / she personally signed the attendance list and completed the entire training. The diploma / certificate will be filled in in the Slovak language. If the participant requests a copy in other languages, this is possible for a one-time fee of € 5.

 • The end time of the event and the program are given as an indication. We adjust it according to the current needs of the participants.

 

Educational events with live broadcast or audio-video recording
 • The participant registers for the seminar via the web interface by clicking "Order" no later than 2 days before the start of the event.

 • Later applications can be accepted by prior telephone or email agreement. If it is not responded to the buyer's e-mail in time, it is considered that the seller does not accept such an order (does not provide login details).

 • A participant who does not pay the purchase price at least 2 working days before the start of the training event may not be granted access.

 • By sending the sales form, the participant gives explicit consent to obtain photos, video and audio recordings from the seminar.

 

Educational events provided via e-book
 • When ordering an e-book, it is automatically delivered to the buyer's email after payment no later than 24 hours after payment.

 

 

These business conditions are valid from August 1, 2020

bottom of page