top of page

Všeobecné obchodné podmienky Sávitryí

 

Článok I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vydáva samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej "SZČO") s obchodným menom Xenie Suhayla Komers - SÁVITRYÍ, miestom podnikania Priehradná 14049/26a, 821 07 Bratislava - Vrakuňa, IČO: 46664611, e-mailová adresa: xenyie@tantrasavitryi.sk, tel. č.: +421 905 343 543. SZČO nie je platiteľom DPH. 

 2. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť dohody uzatvorenej medzi SZČO ako dodávateľom a zákazníkom ako objednávateľom. 

 3. Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u dodávateľa objednáva poradenské, konzultačné, terapeutické, masážne alebo iné služby súvisiace s osobným rozvojom.

 

Článok II. Predmet dohody

Dodávateľ sa na základe dohody zaväzuje poskytnúť objednávateľovi poradenské, konzultačné, terapeutické, masážne alebo iné služby súvisiace s osobným rozvojom a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za služby dohodnutú cenu.

 

Článok III. Objednávka, uzavretie dohody, dodanie služby

Náklady na doručenie sú splatné vopred, a to najneskôr spolu s uhradením ceny služby. Záväzok dodať službu sa považuje za splnený aj v prípade, ak objednávateľ neprevezme riadne doručovanú zásielku, resp. odmietne zásielku prevziať. V prípade, ak si objednávateľ zásielku neprevezme a táto sa vráti späť, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa náhradu nákladov spojených s vrátením zásielky (poštovné súvisiace so spätným zaslaním zásielky). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené doručenie zásielky zavinené doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa.

 1. Objednávka musí obsahovať určenie druhu služby, rozsah, cenu služby, termín a spôsob dodania služby.

 2. Objednávku môže objednávateľ zadať:
  a) prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) na adrese: xenyie@tantrasavitryi.sk, alebo
  b) prostredníctvom kontaktného formulára na stránke: www.tantrasavitryi.sk, www.tantraskolabratislava.sk, www.tantra-terapie-bratislava.webnode.skwww.masazeterapiedolnykubin.webnode.sk,
  www.tantrasavitryinitra.eu, www.meditacienitra.sk, alebo

 3. c) telefonicky na čísle +421905343543, +421904023256, +421910902764

 4. K uzavretiu dohody dochádza:
  a) zvyčajne prijatím objednávky zo strany dodávateľa prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu, kontaktného formuláru, sms). V prípade, ak sa strany dohodli na komunikácii v elektronickej podobe, dohoda je uzavretá doručením e-mailu/sms dodávateľa potvrdzujúcim prijatie objednávky objednávateľovi, alebo
  b) prijatím objednávky zo strany dodávateľa prostredníctvom telefonickej komunikácie. V prípade, ak sa strany dohodli na telefonickej komunikácii, dohoda je uzavretá telefonickým súhlasom dodávateľa potvrdzujúcim prijatie objednávky objednávateľovi.

 5. Dodávateľ je povinný dodať službu objednávateľovi v termíne podľa objednávky. Objednávateľ súhlasí s predĺžením či odkladom dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať službu v dohodnutom termíne, ak bol o tejto situácii bezodkladne informovaný a bol mu oznámený nový termín dodania služby. Ak sa službu nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej primeranej lehote, objednávateľ má právo od dohody odstúpiť.

 6. Podľa charakteru služby sa jej dodanie uskutoční spôsobom uvedeným v objednávke, a to buď: 
  a) osobným prevzatím v mieste podnikania dodávateľa, alebo
  b) odoslaním elektronickou poštou (e-mailom), alebo
  c) online komunikáciou (skype, whatsapp, viber, zoom...), alebo
  d) odoslaním prostredníctvom Slovenskej pošty za poplatok 5 €.

 7. Ak objednávateľ vyžaduje účtovný doklad (faktúru), bude mu na požiadanie vystavená.
   

Článok IV. Práva a povinnosti strán

 1. Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa na nepresne či nesprávne zadanú objednávku. Dodávateľ nezodpovedá za nedostatky spôsobené nesprávnymi pokynmi objednávateľa, ak na túto skutočnosť dodávateľ objednávateľa vopred upozornil a objednávateľ na ich použití napriek výhradám dodávateľa trval.

 2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi informácie potrebné k vykonaniu služby, ak o to požiada, prípadne určí kontaktnú osobu, s ktorou môže ohľadom služby dodávateľ komunikovať.
   

Práva a povinnosti účastníkov vzdelávacích kurzov a akcií, nájdete TU.

 

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR) nájdete TU.
 

Článok V. Cena a fakturácia

 1. Ceny poskytovaných služieb sú stanovené na základe cenníka služieb platného v čase uzavretia dohody alebo na základe osobitnej cenovej kalkulácie.

 2. Platba za služby je možná:
  a) v hotovosti, alebo
  b) bankovým prevodom na účet dodávateľa č.: IBAN: SK25 8330 0000 0022 0119 1543, banka FIO

 3. Cena služby je splatná ihneď, ak nie je uvedené inak.

 4. Dodávateľ vystaví na požiadanie objednávateľa účtovný doklad (faktúru), ktorú je objednávateľ povinný uhradiť ihneď na mieste. Ak sa objednávateľ s dodávateľom dohodli na dlhšom termíne splatnosti, objednávateľ je povinný účtovný doklad (faktúru) uhradiť do termínu splatnosti a spôsobom uvedeným na účtovnom doklade.

 5. V prípade omeškania s uhradením účtovného dokladu má dodávateľ právo od dohody odstúpiť, ak služba nebola ešte vykonaná.

 6. Ak služba zo strany dodávateľa vykonaná bola a objednávateľ mešká s uhradením účtovného dokladu, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však do výšky ceny služby.

 7. Dodávateľ nie je platiteľom DPH, preto všetky účtovné doklady sú vystavené bez DPH.

Článok VI. Reklamácia

 1. Reklamáciu je nutné vykonať ihneď počas výkonu služby, alebo bezprostredne po nej. Po ukončení služby a opustení priestorov dodávateľa nie je možné službu reklamovať.

 2. V reklamácii služby je nutné uviesť dôvod a charakter nedostatkov. V prípade oprávnenej reklamácie je dodávateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady nápravu v primeranej lehote, prípadne poskytnúť objednávateľovi zľavu z ceny služby.

   

Článok VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou dohody uzavretej medzi dodávateľom a objednávateľom a sú pre obe strany záväzné.

 2. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a obchodné podmienky vzdelávacích akcií.

 3. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.tantrasavitryi.sk.

 4. Právne vzťahy vyplývajúce z dohody sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. 8. 2020.

bottom of page